Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

Osobniki

Osobniki

Post by relatedRelated post

Osobniki

Żadne pojedyncze białko enzymatyczne nie jest w stanie samodzielnie podtrzymywać życia. W miarę postępu naszych rozważań będziemy co­raz lepiej rozumieć, jak skomplikowany jest to problem, jak wymaga on współpracy bardzo wielu części składowych ustroju. Dlatego też musimy starać się sprawdzić, w jaki sposób instrukcje DNA regulują uporządko­waną interakcję wszystkich tych części. Jest to sam w sobie gigantycz­ny zamiar, którego biologia jeszcze prawie nie zaczęła realizować. Na po­czątek naszych rozważań zaznaczamy, że jednostkami, wewnątrz których znajdują się wszystkie składniki konieczne do kontynuowania jednego ty­pu życia, są zintegrowane indywidualne organizmy. Różnią się one po­cząwszy od bakterii, której masa wynosi 2-10-12 g, aż do płetwala błękit­nego o masie 1,3? 107 g lub gigantycznej sekwoi a masie 6,3-108 g. Wszystkie te organizmy są zwartymi jednostkami przez okres różniący się od kilku minut (np. 10 min. dla bakterii) do kilku tysięcy lat (około 109 min. w przypadku sekwoi). ?Osobnik” jest niewątpliwie prawdziwą jednostką biologiczną działania; ? jednak ? jak przekonamy się z cza­sem ? życie gatunku nie jest całkowicie zawarte w żadnym z osobni­ków, co więcej, życie różnych gatunków jest ze sobą powiązane i współ­zależne.

Sprawa jest jednak dostatecznie jasna, że począwszy od bakterii a skończywszy na człowieku potrafimy rozpoznać osobnika, to znaczy jednostkę funkcji. Jest ona odgraniczona od swego otoczenia, zintegro­wana we własnych ramach, własnych homeostatycznych reakcjach, za­opatrzona w mechanizmy obrony i regeneracji części oraz całości (w pew­nych granicach), zdolna do replikowania siebie oraz skazana na śmierć jako całość (z pewnymi wyjątkami). Do wielu z wymienionych tu cech, a szczególnie do dyskusji nad osobnikiem jako jednostką replikującą, a stąd i selekcyjną, powrócimy później. Ponieważ rozważamy tutaj or­ganizację życia, przeto musimy podkreślić oczywisty a zarazem funda­mentalny fakt, że materia żywa występuje zawsze jako zorganizowana jednostka pośród niezliczonych poszczególnych typów bakterii, roślin lub zwierząt.

Podobne wpisy:

About