Dom weselny Wiktoria Rogowo Krasnystaw

Różnorodność człowieka, jej zalety i wady

Różnorodność człowieka, jej zalety i wady

Post by relatedRelated post

Różnorodność człowieka, jej zalety i wady

Szczególna zdolność człowieka do przekazywania informacji doprowa­dziła do jego eksplozywnej ewolucji, do gwałtownego wzrostu liczebnoś­ci oraz rozwoju techniki, szczególnie w ciągu ostatnich kilku stuleci. Wciąż jeszcze dzieli się on na podgrupy, zwane nieściśle rasami. Biolog nie potrafi zaoferować rozwiązań dla personalnych i politycznych pro­blemów, które wywoływane są przez ten podział; potrafi jednak przy­czynić się do jego rozwiązania poprzez badania genetyczne. Rodzące się między grupami konflikty wydają się nie mieć obecnie żadnego pozytywnego homeostatycznego znaczenia. Różne grupy mają różne nawyki, różne języki i geny. Wydaje się jednak, że nie ma żadne­go biologicznego powodu, dla którego miałyby one pozostać różne w nieskończoność.

Przypuszcza się, że każda cecha każdej populacji stanowiła w pew­nym czasie przystosowanie do odpowiednich warunków środowiskowych. Rzeczą typową dla współczesnego człowieka jest jednak to, że ma on olbrzymie możliwości kontrolowania swojego środowiska. Obecnie ko­rzysta z nich tylko sporadycznie; często uniemożliwia to indywidualna chciwość. Istnieją jednak oznaki, że możliwości te będą w coraz szer­szym zakresie wykorzystywane do poprawy warunków życia na całym świecie, choć droga do tego jest tragicznie nierówna w różnych jego częściach. Każda prognoza jest ryzykowna, wydaje się jednak że mimo panoszenia się nacjonalizmu zdarzyć się może, że tendencja do dyskry­minacji rasowej będzie się zmniejszać, jeżeli zniknie jej biologiczne uza­sadnienie. Nie wiadomo czy egoizm, obojętne ? narodowy czy osobisty, jest najbardziej pomyślnym sposobem życia dla człowieka.

Jednak potrzeba różnorodności genetycznej pozostaje. Potrzebne są różne zespoły ludzi, aby społeczność ludzka była zasobna genetycznie, a tym samym i wszechstronniej zabezpieczona. Po­pulacje, które są genetycznie jednorodne, ryzykują z wielu względów. Mogą opanować je infekcje, mogą nie dostosować się do nowych warun­ków narzuconych przez czynniki zewnętrzne lub też powstałe wewnątrz ich własnych populacji. Badania różnorodności genetycznej i jej oddzia­ływanie, np. na zdrowie i inteligencję, jest głównym zadaniem naukow­ców zajmujących się biologią człowieka. W niektórych dziedzinach potrafią oni udzielić określonych porad, np. o ryzyku zawie­rania małżeństw w pokrewieństwie lub o wpływach nieodpowiedniego rozdziału zasobów edukacyjnych i innych.

Podobne wpisy:

About